Основни предимства

  • Забавителите на горене ХСИ-96 са ефективни както в твърдата, така и в газовата фази на процеса горене.

В твърдата фаза на процеса горене продуктите ХСИ-96 образуват твърд, дебел и плътен овъглен слой върху повърхността на материала под действие на топлината и отделената фосфорна киселина, взимодействаща с водата в полимерната матрица. Изолиращата овъглена повърхност предпазва материала от достъпа на кислород и топлина и подтиска произвеждането и отделянето на горими газове, които са необходими за поддържане на пламъчно горене.

Азотсъдържащите компоненти в забавителите на горене ХСИ-96 при висока температура се разлагат ендотермично като образуват инертна атмосфера и абсорбират топлината от полимера, като по този начин подтискат поддържането на пламъчно горене.

Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в съставите на продуктите ХСИ-96, увеличават резултата от огнезащитата – по-голямо количество от забавителя на горене, внесено с по-висока скорост за по-кратко време, на по-голяма дълбочина в защитавания материал при еднократно нанасяне.

Високата капилярна активност на забавителите на горене ХСИ-96 разширява диапазона им на приложение, напр. при поточните методи на импрегниране.

  • Предотвратяват отделянето на токсични газове и дим при контакт с огнеизточници.

Токсичният дим е много по-опасен за хората отколкото пожара, който възниква в резултат на запалване на незащитени материали. Забавителите на горене трябва не само да понижат горимостта на материала, но той трябва да е безопасен за хората в условия на пламъчно горене.

В Европа и Северна Америка не се разрешава влагане на материали с висок индекс на димообразуване в строителството.

Материалите, импрегнирани със забавителите на горене ХСИ-96 са с нисък индекс на димообразуване.

  • Ниско топлоотделяне при контакт с огнеизточници.

Материалите с ниско топлоотделяне в условия на пожар отделят по-малко топлина и не запалват материалите в близост до тях, като по този начин забавят развитието на пожара и увеличават времето за евакуация.

Огнезащитените със забавителите на горене ХСИ-96 материали отделят по-малко топлина в сравнение с незащитените. В резултат на това пожарът може да се контролира и да се загаси по-лесно и за по-кратко време.

  • Забавителите на горене ХСИ-96 не променят показателите на качество, в това число физико-механичните и химичните характеристики на огнезащитените с тях материали.
  • Забавителите на горене ХСИ-96 отговарят на всички изисквания за безопасни и хигиенични условия на труд при спазване на инструкциите за правилна употреба; с тях може да се работи в затворени помещения, както и да се напръскват под формата на аерозол.
  • Забавителите на горене ХСИ-96 са екологично съобразени и не оказват вредно въздействие върху околната среда. Те са биоразложими.
  • Забавителите на горене ХСИ-96 са безвредни. Не се наблюдават обриви или зачервяване на кожата на работещите с тях.
  • Забавителите на горене ХСИ-96 не се класифицират като опасни вещества за транспортиране и приложение.
  • Забавителите на горене ХСИ-96 са с дълъг срок на съхранение: студено- и топлоустойчиви.

Назад