Изпитвания

Материалите, огнезащитени с продуктите ХСИ-96 са изпитани за определяне поведението им при горене по европейски и международни стандарти. Изпитаните материали са класифицирани в групата на трудногоримите материали и са с нисък индекс на димообразуване. Халоген-несъдържащите забавители на горене ХСИ-96 и материалите третирани с тях са биоразложими. Те са допуснати до употреба от санитарните органи на Р. България.

Текстилните материали, импрегнирани с продуктите ХСИ-96Т отговарят на изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 6941. Текстилните материали, импрегнирани с продуктите ХСИ-96Т са в съответствие с изискванията на Fiche UIC 564-2, Annex 5.

Дървесните материали, импрегнирани с ХСИ-96Д отговарят на изискванията на БДС 16359/86 и валидирана методика ВЛМ-012-146/2001 за определяне горимостта на строителни изделия и конструктивни елементи, разработена на база DIN 4102. Импрегнираното с ХСИ-96 и добавки дървено подово покритие, изпитано съгласно БДС EN ISO 11925-2 и БДС EN ISO 9239-1, се класифицира в клас Bfl-s1 – трудногорим материал. Огнезащитените със забавителя на горене ХСИ-96Д дървесни материали са класифицирани по реакция на огън в клас B-s2, d1 след изпитване съгласно БДС EN 13823:2011. 

Импрегнираните с ХСИ-96Д дървени и дървесни материали са сертифицирани за приложение в строителството в Канада след успешно изпитване в акредитирана лаборатория Bodycote съгласно CAN/ULC-S102 (подобен изпитвателен метод ASTM E84). Материалите, импрегнирани с продуктите ХСИ-96 и добавки отговарят на европейските и американските изисквания за горимостта на материали за вътрешно обзавеждане на самолети JAR (FAR) § 25.853.

Импрегнирания с ХСИ-96П полистирен отговаря на изискванията на стандарта БДС ISO 9772:2004.

Забавителите на горене ХСИ-96 са допуснати до употреба след проведените изпитвания и одобрение от ГДПБС при МВР със Становища за допустимост №ПОПСд 10/01.03.2007г., № ПОПСд 12/01.03.2007г., № ПОНД 42/20.05.2008г., № ПОНД 36/08.04.2010г. и № ПОНД 13/04.04.2012г.